OM OSS OCH PROJEKTET

Om oss

Resurscentra för kvinnor startades i mitten på 1990-talet i hela landet. På uppdrag av regeringen bidrar Nutek (Verket för näringslivsutveckling), med viss finansiering inom ramen för Nationellt program för utveckling av resurscentra för kvinnor.

Resurscentra arbetar för att öka kvinnors inflytande i regionen och stärka kvinnors ställning i samhället – lokalt, regionalt och nationellt. De startas på initiativ av kvinnor själva och verksamheten bedrivs enligt empowerment principen, det vill säga på gräsrotsnivå med målet att kvinnor ska synas och bli mer delaktiga i samhällslivet och det regionala tillväxtarbetet.

Lokala resurscentras verksamhet kan ses som ett steg innan Arbetsförmedling och Nyföretagarcentrum, men även som ett alternativ till dessa. Det som särskiljer ett resurscentrum är att här kan kvinnor pröva nya sätt och metoder för att komma ut på arbetsmarknaden och starta företag. Kontakten med ett resurscentrum ska vara en väg till kompetensutveckling och skapa.

Ideell förening Resurscenter för kvinnor i Stockholm Berus är ett av mer än 160 Resurscentra för kvinnor i Sverige. RC Berus bildades år 2004. Verksamheten syftar till att öka kvinnors inflytande och stärka kvinnors ställning i samhället i Stockholms län.

RC Berus har som mål att verka för ett samhälle fritt från etnisk och könsdiskriminering där kvinnor blir en erkänd resurs och får större ekonomisk och politisk betydelse i samhället vare sig de finns på, delvis på eller helt utanför arbetsmarknaden.

Vår verksamhet innefattar deltagande i utvecklingspartnerskap, nätverk, styrelser och styrgrupper på lokal och regional nivå och bygger på ett genus- och etnicitetsperspektiv. Alla med intresse för kön, etnicitet och arbetsliv är välkomna som medlemmar utan krav på särskild bakgrund, förkunskap eller erfarenhet.

Vi driver och samarbetar i projekt med koppling till vår verksamhet, erbjuder rådgivning till kvinnor som funderar på att starta eget, bedriver öppet hus-verksamhet för gruppaktiviteter, kursverksamhet, informationsverksamhet, volontärverksamhet och opinionsbildning.

Vi anordnar tematräffar, föreläsningar, studiecirklar, studiebesök, praktikplatser, mentorskap mm. Vi genomför också ett antal träffar där nya och gamla medlemmar kan träffa varandra och styrelsen för att diskutera och påverka föreningens verksamhet.

Välkomna till ANNY –  Affärsnätverk för  nyanlända potentiella  företagare och företagare i Stockholms län.

ANNY – Affärsnätverk för nyanlända kvinnliga potentiella företagare och företagare  – är ett projekt med stöd från MUCF med syfte synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande i Stockholms län och bidra till att skapa mötesplatser där affärskontakter, nya tankar, idéer och nya produkter kan utvecklas.

ANNY – Affärsnätverk för nyanlända potentiella företagare och företagare vill bidra till att utveckla medlemmarna genom att:

  • Skapa mötesplatser och nätverk för att stärka medlemmarna
  • Ordna utbildningar för att öka kompetensen
  • Vara gruppens språkrör mot kunder, politiker, myndigheter, media mm.

Mötesplatser och nätverk

Affärsnätverk för nyanlända potentiella företagare och företagare ANNY skapar olika forum inom vilka våra medlemmar både kan ta del av aktuell informationoch få tillfälle att träffas för gemensamma diskussioner och nätverkande.

Kompetensutveckling

Affärsnätverk för nyanlända potentiella företagare och företagare ANNY genomför seminarier, tematräffar, workshop, kurser mm inom olika områden såsom marknadsföring, finansiering, förhandlingsteknik mm.

Affärsnätverk för nyanlända potentiella företagare och företagare ANNY stöttar medlemmarna i att formulera projekt, söka medel och starta projekt.

Språkrör

Affärsnätverk ANNY har visionen att arbeta ständigt med att förbättra målgruppens Nyanlända potentiella företagare villkor. Detta sker i kontakt med politiker, myndigheter, näringslivsorganisationer, forskningsinstitut, mm. Vidare samarbetar Affärsnätverk ANNY med andra affärsnätverk och även med tillfälliga projekt.

Kontakta oss

E-mail: larissa_god@hotmail.com

info@anny.nu

På hemsidan kan man bli medlem: http://anny.nu/medlem/bli-medlem/