MÖTESPLATSER FÖR NÄTVERKANDE, KUNSKAP OCH STÖD

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta ett företag – och när du redan driver en verksamhet som ändrar inriktning – är det viktigt att ta reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till myndighet. Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Vilka tillstånd som krävs för respektive verksamhet finns listade på webbplatsen Verksamt. https://www.verksamt.se/lamna-uppgifter-och-sok-tillstand

Verksamt.se – www.verksamt.se. Samlad information och tjänster från myndigheterna – Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket – för dig som driver eller vill starta företag.

Almi Företagspartnerhttp://www.almi.se/Stockholm-Sormland/. Almi erbjuder lånefinansiering och affärsutveckling som innehåller rådgivning, kontaktförmedling och olika utvecklingsprogram.
Information till dig som funderar på att starta företag och för dig som bestämt dig redan och arbetar med förberedelserna. Information finns också och för företagaren som redan kommit igång och varit verksam några år.

Skatteverket – http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag.4.76a43be412206334b89800048009.html. Här har vi samlat information om hur det går till att starta ett företag, vilka regler som gäller under tiden du driver företaget och hur du en dag avslutar verksamheten. Du kan bland annat läsa om olika företagsformer, F-skatt och bokföring. Du hittar också tidpunkter för deklarationer och information om vad du bör tänka på när du som företagare säljer och köper tjänster. Som företagare berörs du naturligtvis även av annan information här på Skatteverkets webbplats. Anordnar bland annat informationsträffar för blivande företagare.

IFS rådgivning – www.almi.se/ifs-radgivning. IFS rådgivning är ett särskilt kompetensområde inom Almi Företagspartner. IFS rådgivning vänder sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som är på väg att starta eller redan driver ett företag. Även innovatörer och uppfinnare är välkomna att utnyttja vår kompetens och våra tjänster. Vi erbjuder både rådgivning och finansiering. Almi har information om stöd och projekt som drivs av andra organisationer och myndigheter.

Drivhuset – www.drivhuset.se/stockholm. Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet. Resultatet är livskraftiga företag som är redo för framtiden.

Coompanionwww.coompanion.se. Kostnadsfri rådgivning för dig som vill starta eget företag tillsammans – kooperativt företag, småföretagarsamverkan, affärsnätverk eller socialt företag.
Huddinge kommun och Huddinges näringsliv och är aktiva i olika föreningar och samverkansorgan som utvecklar näringslivet. Här är en länkar till dessa:

Arbetsförmedlingenhttp://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Starta-eget-foretag.html. Erbjuder individuellt anpassad vägledning samt stöd och service vid frågor om att starta och driva företag;

AF kan erbjuda dig:

 • att få din affärsidé prövad
 • i vissa fall utbildning för att utveckla din affärsidé
 • i vissa fall ”Starta-eget bidrag”

Försäkringskassanhttp://www.forsakringskassan.se/privatpers/egen_foretagare. På Försäkringskassans webbplats kan du som har startat företag få veta mer om socialförsäkringen. Vad händer om du blir sjuk, skadar dig i arbetet eller planerar att vara föräldraledig?

Bolagsverkethttp://www.bolagsverket.se/. Kontakta Bolagsverket för att registrera ditt företag. På www.bolagsplatsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det möjligt att annonsera företagsförsäljningar och leta efter intressanta förvärvsobjekt samt söka efter lämpliga företagsförmedlare. Det finns även information om så kallade ägarskiften. Samtliga tjänster kostar pengar.

Tullverkethttp://www.tullverket.se/sokordao/s/startaforetag.4.30cfbac4117bfb365468000140.html. Tullguiden på Tullverket ger bra och enkel information för dig som vill importera eller exportera varor.

EU och internationellt

Om ditt företag agerar inte bara på den inhemska marknaden berörs då den av internationaliseringen i allmänhet och Sveriges medlemskap i EU i synnerhet. På sidan finns länkar till organisationer och myndigheter som kan ge svar på flertalet frågor.

Enterprise Europe Network http://www.enterpriseeurope.se/
Ger information och vägledning till företag i EU-relaterade frågor. Svenska små och medelstora företag kan med hjälp av ett europeiskt nätverk av servicekontor – Enterprise Europe Network – dra nytta av EU:s inre marknad och möjligheter till finansiering av till exempel samarbets- och forskningsprojekt. EU-kommissionen är initiativtagare till nätverket och i Sverige koordinerar Tillväxtverket verksamheten.

EU:s strukturfonderhttp://www.esf.se/.  Strukturfonderna finansierar projekt som på olika sätt ska leda till ökad regional tillväxt och sysselsättning. I Sverige drivs dessa projekt inom ramarna för olika program. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen medan ESF-rådet är förvaltande myndighet för de sociala strukturfondsprogrammen. Mer information finns på Tillväxtverket respektive ESF-rådet.

Europaprogrammen VINNOVAhttp://www.vinnova.se/sv/. Europaprogrammen är en del av internationella avdelningen på VINNOVA. Här finns information och rådgivning om EU:s forskningsprogram till svenska företag och forskare.

EU-upplysningenhttp://www.eu-upplysningen.se/. EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge partipolitisk neutral information om EU och om det svenska medlemskapet.

Exportrådet http://www.business-sweden.se/ Kan hjälpa dig om du vill starta eller redan driver ett exportföretag. De erbjuder information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats. Exportrådets uppdrag är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt.

Exportkreditnämndenhttp://www.ekn.se/ .Främjar svensk export genom att garantera betalning till företag och banker vid export.

Stockholmsregionens Europakontorhttp://www.stockholmregion.org/. Stockholmsregionens Europakontors (SEU) uppdrag är att främja och bevaka kommunerna i Stockholms läns intressen i EU. SEU följer EU-institutionernas arbete och skapar kontakter med beslutsfattare och organisationer för att påverka EU:s politik och programinnehåll. SEU:s strategiska verksamhet är fördelad mellan två kontor: Stockholm och Bryssel.

Sveriges SOLVIT-centerhttp://www.kommers.se/. Vid Kommerskollegium finns Sveriges SOLVIT-center. SOLVIT är ett europeiskt nätverk av myndigheter som hjälper företag och privatpersoner som stöter på problem på EU:s inre marknad.

Tjänstedirektivethttp://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_sv.htm. EU:s tjänstedirektiv gör det enklare för företag att etablera sig eller tillfälligt sälja tjänster inom EU/ESS. Tjänstedirektivet gäller svenska tjänsteföretag som vill etablera sig i Europa och utländska tjänsteföretag som vill etablera sig i Sverige. Varje land har en så kallad kontaktpunkt där företagen kan få hjälp med tillstånd med mera elektroniskt.

Innovationer.

Det finns stöd att få när du har en idé, uppfinning eller innovation.

STINGhttp://www.stockholminnovation.com/. STINGs vision är att bidra till byggandet av framtidens globala tillväxtföretag genom att attrahera de bästa innovatörerna och entreprenörerna och erbjuda dem affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass.

VINNOVA http://www.vinnova.se/sv/. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Stockholm Business Alliance www.stockholmbusinessregion.se. Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 50 kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.

Stockholm Business Developmenthttp://www.investstockholm.com/. Stockholm Business Region Development erbjuder kvalificerad och kostnadsfri service till företag som vill etablera sig och växa i Stockholm. Vi hjälper dig med frågor om mark, lokaler, tillstånd och nätverk.

Stockholm Business Region (SBR)www.stockholmbusinessregion.se. Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. I SBR samverkar man med näringslivet, universitet och högskolor, Stockholms stads övriga verksamheter, andra kommuner samt statliga myndigheter.
Länsstyrelsen i Stockholm länhttp://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/Pages/default.aspx Länstyrelsen Stockholm får du bland annat råd och hjälp om finansiering i form av företagsstöd.

Tillväxtverket – www.tillvaxtverket.se. Tillväxtverket erbjuder nyttig information om lagar och regler, smarta tjänster och praktiska tips. Här finns även information om vilka tillstånd som behövs för olika verksamheter. På Startlinjen (020-35 10 10) ges information och vägledning per telefon alla vardagar klockan 09.00-12.00. Tillväxtverket arbetar för att fler ska kunna förverkliga sina affärsidéer, genom att stödja utveckling av företag och förenkla att bli samt vara företagare. Tillväxtverkets insatser kan delas in i fyra områden: affärsutveckling, kapitalförsörjning, enklare företagande och utvalda områden.  Främjande av kvinnors företagande, företagare med utländsk bakgrund, socialt företagande och effektivare start av företag är några av de program som Tillväxtverket har.

Vinnova – www.vinnova.se. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finnansering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. En viktig del av Vinnovas verksamhet är att öka samarbetet mellan företag, högskolor och universitet, forskningsinstitut och andra organisationer inom innovationssystemet.

Svenskt Näringslivhttp://www.svensktnaringsliv.se/. Företräder små, medelstora och stora företag och arbetar för ett bättre företagsklimat.

Ung företagsamhethttp://www.ungforetagsamhet.se/. Ett utbildningskoncept där du som gymnasieelev kan få hjälp att starta ett UF-företag.

Start up Stockholmhttp://www.startupstockholm.se/  Start-Up Stockholm är ett initiativ av Stockholms NyföretagarCentrum i samarbete med Stockholms stad, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen, Tillväxtverket, SEB, PwC och Trygg-Hansa.NyföretagarCentrum Stockholm erbjuder innovationsrådgivning. Rådgivningen vänder sig till dig som har en ny och oprövad idé som behöver utvärderas och utvecklas.

Botkyrka kommun

Botkyrkas Näringslivscenterhttp://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/naringslivscenter/Välkommen-till-Näringslivscenter. Här kan du som entreprenör och företagare komma i kontakt med nyckelpersoner i kommunen, få stöd och råd av kommunens Företagslots och Näringslivssamordnare och delta i starta eget-kurser, spännande frukostmöten och mycket mer. Näringslivscentret bidrar till förenklade processer i kontakt med handläggare och tjänstemän i frågor som rör bygglov och tillståndshantering. Dessutom erbjuder centret en plattform för affärsmöjligheter och nätverkande.

Nyföretagarcentrumhttp://www.nyforetagarcentrum.se/huddinge. Inom kommunen finns Nyföretagarcentrum Botkyrka. Här får du råd och tips om hur du går till väga när du vill starta företag. Tillsammans går vi igenom din affärsidé för att hitta såväl styrkor som svagheter. Rådgivningen är kostnadsfri, personlig och konfidentiell.

Inkubator KLUMPhttp://www.subtopia.se/utvecklas/inkubator-klump-subtopia – Inkubator KLUMP Subtopia är en arbetsplats för innovation och idéer. Här arbetar entreprenörer med att utveckla sina visioner till hållbara företag inom de kulturella, sociala och kreativa näringarna. KLUMP erbjuder coaching, en bekräftande miljö och ett flexibelt kontor. I KLUMP kan små företag i utveckling få en arbetsplats med allt som hör där till: skrivare, kaffe, lunchhak, uppkoppling, mötesrum och framförallt arbetskamrater som befinner sig i samma situation. Utöver det professionella stödet är samtalen vid fikabordet en viktig del av att stärkas och utvecklas som entreprenör och företagare.

Företagslots http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/naringslivscenter/Kontakta-Botkyrkas-företagslots. Företagslotsen hjälper dig som företagare att hitta rätt i byråkratin. Du får snabbt kontakt med rätt handläggare, får råd och upplysningar om hur du lämnar in kompletta ansökningar och du får stöd inför dina beslut.

Näringslivsnytthttp://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/naringslivscenari/Näringslivsnytt. Ta del av vad som händer i Botkyrkas näringsliv genom att läsa Näringslivsnytt. ​Näringslivsnytt Botkyrka är nyhetsbrev för dig som är intresserad av näringslivsaktuella frågor inom utbildning, företagande och angelägna projekt i kommunen. Dessutom annonseras en del intressanta event för dig som är företagare i kommunen. Brevet kommer ut sex gånger per år.

Näringslivsforum – För att stärka företagsklimatet i Botkyrka har kommunen tagit initiativ till att starta ett näringslivsforum. Här sitter företag, intresseorganisationer, ledande politiker och tjänstemän från kommunen samt representanter från myndigheter. Syftet är att formulera aktiviteter och åtgärder i en gemensam näringslivsplan som leder Botkyrka till ett företagsklimat och en servicenivå (Nöjd Kund Index) i topp 30 år 2017 bland Sveriges kommuner. Forumet arrangerar även kompetensutvecklande seminarier för företag i Botkyrka för att inspirera och bidra till företagsutveckling.

Projekt Matchning Södertörnhttp://www.matchningsodertorn.se/. Projektets mål är att skapa en gemensam matchningsorganisation där näringslivets behov av arbetskraft matchas med tillgänglig kompetens och utbud hos medborgare och arbetssökande i regionen.

Flemingsberg Sciencehttp://www.sisp.se/medlemmar/flemingsberg-science-foundation. Flemingsberg Science arbetar för att stärka utvecklingen inom medicinsk teknik och diagnostik i Stockholm, och det innovationsdrivna företagandet i Flemingsberg.
KISP sciencepark.ki.se/. Karolinska Institutet Science Park som en del av Karolinska Institutets innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Danderyd kommun

Nyföretagarcentrum Danderydhttp://www.nyforetagarcentrum.se/tabydanderyd
Danderyds kommun i samarbete med Täby-Danderyd Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning för att ta fram eller förbättra din affärsplan, analysera kundbehov och dina marknadsförutsättningar. Tjänsten är kostnadsfri för dig. Du kan även kontakta Almi  för råd och stöd.

Nätverk för Danderyds lokala näringsliv. Frukostklubbenhttp://www.danderyd.se/sv/Naringsliv/Frukostklubben/ arrangeras av Danderyds kommun och ger företagare möjlighet att träffas och ta del av angelägna ämnen och få reda på mer om vad som händer i Danderyd.

Ekerö kommun

Ekerö Nyföretagarcentrumhttp://www.nyforetagarcentrum.se/ekero/. Ekerö Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning  för dig som funderar på att starta eget företag eller verksamhet.

Mälaröarnas Företagarförening (MFF)http://www.malaroff.se/ är en sammanslutning om ca 300 av Ekerö kommuns verksamma företag eller företag med annan stark anknytning till kommunen. Ordförande är Joakim Becker, JB Informationsteknik.

Företagarna i Ekerö Centrum är en sammanslutning av företagare i Ekerö centrum. Ordförande är Mikael Dahlbäck, ICA Tappström.

Handelskammaren Västerort/Ekeröhttp://www.chamber.se/?id=31673– ordnar medlemsmöten och driver frågor av speciellt intresse för företagen i Ekerö och Västerort.

Företagarna Sundbyberg/Ekeröhttp://www.foretagarna.se/RegionForeningssidor/Stockholms-lan/Foreningar-i-Stockholms-lan/Sundbyberg-Ekero/. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och har som uppgift att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

SELMA – http://www.selmanatverk.se/ kvinnligt företagarnätverk på Mälaröarna. SELMA bjuder in alla kvinnor som bor eller har företag på Mälaröarna att delta.

Haninge kommun

NyföretagarCentrumhttp://www.nyforetagarcentrum.se/haninge. Du som funderar på att starta eget, eller just har gjort det får kostnadsfri och konfidentiell rådgivning genom NyföretagarCentrum Haninge.

Här får du individuell rådgivning och hjälp med att:

 • testa din affärsidé
 • diskutera din marknad
 • göra marknadsplan
 • gå igenom dina ekonomiska kalkyler och budget
 • diskutera investeringsbehov och finansiering
 • gå igenom lagar, avtal och försäkringar
 • under handledning upprätta en affärsplan

Dessutom kan du gå en starta eget-utbildning, få en mentor eller gå på våra seminarier. För mer information se vår hemsida

Företagslotshttp://www.haninge.se/sv/Naringsliv/Kontakta-foretagslotsen/. Företagslotsen i Haninge hjälper och underlättar för dig som företagare i din kontakt med kommunen.

Syftet är att förenkla för dig som företagare.

 • Företagslotsens uppgift är att ge en samlad information om hur de kommunala processerna fungerar och att lotsa dig till rätt förvaltning och rätt person.
 • Företagslotsen förenklar för dig i din kontakt med kommunen i olika ärenden och tillståndsprocesser.
 • Företagslotsen hjälper dig exempelvis med frågor som rör kommunala tillstånd, erbjuder hjälp att hitta rätt blanketter, samordnar kontakter med olika förvaltningar eller ger allmän företagsrådgivning.
 • Företagslotsen följer, vid behov, ditt ärende genom hela ärendeprocessen.

Företagarna Haningehttp://www.foretagarna.se/RegionForeningssidor/Stockholms-lan/Foreningar-i-Stockholms-lan/Haninge/ . Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och har som uppgift att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Affärsplats Haningehttp://www.haninge.se/Naringsliv/Affarsplats-Haninge/- ett lokalt affärs magasin

 

Huddinge kommun.

Nyföretagarcentrum Huddingehttp://www.nyforetagarcentrum.se/huddinge . Funderar du på att starta eget företag – eller har du just startat eget – då kan du få råd och hjälp av NyföretagarCentrum Huddinge. Hos NyföretagarCentrum Huddinge får du hjälp med med din affärsidé och råd om vad du ska tänka på innan du startar ditt företag. Du får svar på dina frågor kring budget och marknadsföring samt andra frågor som kan vara av betydelse för en lyckad företagsstart eller annat som rör ditt företagande. Rådgivningen är kostnadsfri och konfidentiell.

Företagslots- http://www.huddinge.se/Naringsliv-och-arbete/Foretagslots/. Huddinges företagslots är en kostnadsfri service som förenklar kontakterna med kommunen för dig som är företagare. Lotsen är din kontaktperson för frågor, information, stöd och effektivare handläggningstider och samordning av myndighetskontakter. Huddinges företagslots guidar och ger upplysningar om lagar och regler, ansökningar, blanketter, tillstånds- och markfrågor samt lediga lokaler. Företagslotsens uppdrag är att förmedla kontakt med kommunens olika förvaltningar och lotsa till rätt handläggare och vid behov även följa kommunens handläggning av ärenden så långt som möjligt. Vi stöttar självklart blivande Huddingeföretagare genom ett nätverk av aktörer och myndigheter kopplade till företagande och lokalt entreprenörskap i Huddinge.

Arena 143http://www.huddinge.se/Naringsliv-och-arbete/starta-etablera-och-driva-foretag/arena-143/. Har du en affärsidé eller behöver du ett kontor? Då är du varmt välkommen till Arena 143, Vårby gårds nya mötes- och arbetsplats för entreprenörer i alla stadier av företagande.

HBC – Huddinge business club – www.huddingebc.se. HBC är en mötesplats för spännande affärsmöjligheter. Som medlem i gruppen får du ständigt nya tips på spännande affärer. Som gäst, ges du möjlighet att presentera din verksamhet i kort och samtidigt lyssna till andra intressanta affärsupplägg.

Connect Öst – www.connectost.se . Connect Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen. Connect sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. Connect arbetar med två beprövade tillväxtprocesser; Språngbrädeprocessen vänder sig till nya tillväxtföretag med hög unikitet och FöretagsAcceleratorn vänder sig till etablerade företag som vill växa av egen kraft.

Företagarna i Huddinge – foretagarna.se/huddinge. Företagarna vänder sig till dem som äger och driver företag. Företagarna i Huddinge är en lokal samtalspartner i näringslivsfrågor genom en aktiv dialog med Huddinge kommun, och arbetar för att göra det enklare att äga och driva företag i Huddinge.

Kungens Kurva Företagarförening – www.kungenskurva.se/. Företagarföreningen i Kungens Kurva utvecklar varumärket Kungens Kurva och marknadsför området tillsammans med andra aktörer. Föreningen samordnar också praktiska frågor kring säkerhet, personal och nätverk.

Länna företagarförening – www.lffinfo.se/. Länna företagarförening samordnar frågor som rör förvaltning och utveckling av Länna företagsområde.

Handelskammaren Huddinge – chamber.se/?id=31317. Handelskammaren Huddinge driver lokala näringspolitiska frågor i Huddinge. Handelskammaren för näringslivets talan gentemot kommunen genom en regelbunden och aktiv dialog.

Arena Huddinge – http://arenahuddinge.se/. Arena Huddinge är ett samarbetsforum för att skapa och underhålla en rak och förenklad kommunikationsväg mellan tjänstemän, politiker och näringsliv, skapa engagemang i det lokala näringslivet i olika frågor som rör det lokala företagsklimatet, öka intresset för investeringar i Huddinge som en viktig del av Södra Stockholm och bidra till att Huddinge behåller sin starka position inom ung företagsamhet.

Affärsplats Huddingehttp://www.foretagarna.se/contentassets/e371884ae1154403bc6acbdbc773c9fd/mediekit-affarsplats-huddinge-2015.pdf/– ett lokalt affärsmagasin

Järfälla kommun

Företagarfrukosthttp://www.jarfalla.se/naringsliv–arbete/foretag-stod-och-radgivning/natverk-och-evenemang/foretagarfrukost.html. Järfälla kommun anordnar FöretagarFrukostar med intressanta föreläsare två gånger per år. FöretagarFrukosten är ett utmärkt tillfälle för dig som företagare att skapa affärskontakter och prata med politiker och tjänstemän under trevliga former. Vanligtvis är det närmare 200 morgonpigga företagare på plats för att lyssna, samtala, mingla och äta frukost.

Nyhetsbrevhttp://www.jarfalla.se/naringsliv–arbete/foretag-stod-och-radgivning/natverk-och-evenemang/nyhetsbrev.html. Näringslivsbladet är ett nyhetsbrev från Järfälla kommun till alla företag i Järfälla. Fr.o.m. augusti 2012 skickas Näringslivsbladet ut som oadresserad direktreklam via Posten. Två-fyra gånger per år kommer Näringslivsbladet i brevlådan men går också bra att ladda ner.

RC ”Berus”- www.berus.se

Företagarna – http://www.foretagarna.se

Arndt – http://www.arndts.se

BPW Stockholm- www.stockholm.bpw.se