ORDLISTA

Affärsnätverk – ordlista

Ett nätverk är alla de kontakter som en person har med andra fysiska och juridiska personer. Ett nätverk kan bestå av:

 • Familj
 • Släkt
 • Vänner
 • Grannar
 • Kollegor
 • Medarbetare
 • Studiekamrater
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Samarbetspartners
 • Övriga kontakter.

Arbetsgivaravgifter – avgifterna är till för att finansiera sjuk- och föräldraförsäkringen och ålderspension för anställda. Arbetsgivaravgifter betalas ut av den som haft anställda. Redovisas och betalas in samtidigt med skatten.

A-skatt – Den skatt som vanliga löntagare betalar och som dras direkt från lönen av arbetsgivaren.

Affärsplan – En plan att uppnå ditt företags idé.

Aktiebolag – En vanlig företagsform som bildas av en eller flera fysiska ellerjuridiska personer.

Amortering – Periodisk avbetalning på en låneskuld.

Avdrag– det gemensamma ordet för företagets avdragsgilla kostnader man har i företaget. Men, här är några saker, som man inte får dra av:

 • förseningsavgifter
 • medlemsavgifter
 • amorteringar på skulder
 • viten
 • restavgifter
 • kostnader för att bilda och registrera företaget
 • arbetskläder om de inte är direkt relaterade till arbetet, som skyddskläder
 • personliga levnadskostnader
 • avgifter enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagen
 • skattetillägg.

Bokföring – systematiska registreringen av företagets inkomster och utgifter. Löpande bokföring är den bokföring du gör hela tiden i ditt företag.

Bokslut – summering av alla affärshändelser under en viss period som visar företagets resultat och företagets förmögenhetsförhållanden.

Budget– en plan av företagets intäkter och kostnader under en viss kommande period.

Cash flow (penningflöde) -flödet av företagets kontanta medel inbetalningar och utbetalningar.

Checkkredit – en vanlig form av kredit för rörelsekapital.

Ekonomisk förening – en juridisk person. Ekonomiska föreningar måste bildas av minst fem fysiska personer eller tre juridiska personer.

Enskild firma registreras av enskild person under dennes personnummer. Endast en ägare.

Faktura– en räkning från en säljare till en köpare och innebär att köparen får viss kredit från säljaren.

F-skatt -användas av egna företagare och juridiska personer, redovisas och betalas in varje månad, och egenavgifter ingår här.

Försäkring– avtal genom vilket man kan få (full) ekonomisk ersättning för en skada eller förlust genom att betala en regelbunden avgift, försäkringspremie, till ett försäkringsbolag eller annan försäkringsgivare. T.ex. Genom en försäkring kan ett företag som investerar i konfliktländer minska risken för att förlora pengar om oroligheter bryter ut i landet igen.

Handelsbolag– registreras av minst två personer – fysiska eller juridiska och ägarna är personligen ansvariga för handelsbolagets skulder och avtal, samt dessutom solidariskt ansvariga för varandra. Handelsbolaget är en juridisk person och får ett eget organisationsnummer.

Huvudbok – en sammanställning av alla verifikationer (affärshändelser) i ordning efter kontonummer.

Juridisk person: ha egna skulder och vinst, ingå avtal, anställa personal etc. Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening är juridiska personer.

Kalkyl – sammanställning alla kostnader för produkter/tjänster och beräknat vinst fram försäljningspriset. Exklusive moms.

Kapitalkostnader– den totala kostnaden för att använda kapital (räntekostnader plus avskrivningar).

Kommanditbolag-registreras av två personer- fysiska eller juridiska (bolagsmän, delägare). Kommanditdelägare har endast ansvar med sin gjorda kapitalinsats.
Komplementär har obegränsat ansvar. Endast komplementär får vara firmatecknare. Kommanditbolaget är en juridisk person med eget organisationsnummer.

Leasing -en form av hyra för maskiner och fordon, som är ett alternativ till köp (investering).

Likviditetsbudget -plan för penningflödet i ett företag. Budgeten ger dig möjlighet att se hur likviditeten förändras över tiden.                                                                                                         Marknadsföring – de alla åtgärder för att få kunden att köpa din produkt eller tjänst:

 • reklam i alla former;
 • andra konkurrensmedlen som:                                                                                                                      . pris, rabatter, betalningsvillkor;
  • leveransservice, -tider och -sätt;
  • service, tillgång till reservdelar etc.;
  • produktkvalitet och -tillförlitlighet.
 • Försäljningen många olika former, t.ex.:
  . försäljning över disk;
  • försäljning på utställningar;
  • postorderförsäljning;
  • hemförsäljning.

Moms(Mervärdesskatt) betalas av person eller juridiska person som yrkesmässigt omsätter skattepliktig vara eller tjänst. Utgående moms är moms som betalas på varor och tjänster som säljas av företag. Ingående moms är moms som betalas på varor/tjänster som köps. Till Skatteverket betalas skillnaden mellan utgående och ingående moms. Om företag under en period betalat ut mer moms än fått in, får företag pengar tillbaka.

Omsättning– ett företags totala försäljning under en viss period.

Resultatbudget– är ett verktyg för att du ska kunna ställa intäkter och kostnader mot varandra över en viss tid.

Patent- och registreringsverket, PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Namnskydd, mönsterskydd för att skydda din produkt mot kopiering.

Revisor– person med uppgift eller yrke att granska räkenskaper och förvaltning. Det är bättre för företag att göra en revision av auktoriserad revisor.

Revision – granskning av räkenskaper och av förvaltning.

Saldo– skillnaden på ett konto mellan bokfört belopp i debet och i kredit kallas för saldo

SWOT-analys är alltså en kartläggning av ditt företags styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som kommer från dess omvärld. Analysen kan användas på både kort och lång sikt och fungerar utmärkt som underlag för din strategiska PR-planering.

Vinst– när intäkterna är större än kostnaderna

Mer information se:

 

http://www.starta-eget.se/ordlista.php

http://www.foretagande.se/vad-betyder-ordet-starta-eget-ordlista-for-foretagare